Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Dnes 30.10.2023 je Artikulárny kostol pre návštevníkov z technických príčin ZATVORENÝ
Nedeľa 26.11.2023 09:00 hod. Svätý Kríž - Hlavné služby Božie Plánovaná pobožnosť o 15:00 hod. na cintoríne v Sokolčiach NEBUDE z dôvodu nepriaznivého počasia

Pravidelné stretnutia: ŠTVRTOK 16:45 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Biblická hodina SOBOTA 16:00 hod. /fara/ - Detská besiedka SOBOTA 17:00 hod. /fara/ - Konfirmačné vyučovanie

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

otvorený od 07.11.2023 do 23.12.2023

v piatok, sobotu a nedeľu v čase od 10.00 – do 14.30 hod.

V prípade vážneho záujmu mimo uvedených otváracích hodín

je potrebné kontaktovať pána farára na telefónne číslo 0918 927 383.

Najlepšie deň vopred.

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

Dnes 30.10.2023

je Artikulárny kostol pre návštevníkov

z TECHNICKÝCH PRÍČIN

ZATVORENÝ

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 5.12.2023

Izaiáš 42,1-9

1 Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. 2 Nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. 3 Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. 4 Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy. 5 Takto hovorí Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dych ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia: 6 „Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, 7 aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. 8 Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju chválu modlám. 9 Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové, zvestujem ich skôr, ako vyklíčia.“


Neboj sa! Tak, ako sa Izrael bál vtedajších veľkých mocností, aj dnes sa ľudia boja chorôb, ekonomických, či rodinných problémov. Náš dnešný text z Izaiáša nám odhaľuje, že strach z Boha nie je to isté, ako náš strach. Náš pocit úzkosti, strachu nepochádza od Boha. – – Strach človeka paralyzuje, nedovoľuje mu rozvinúť jeho potenciál. Žiť s pocitom strachu zaručuje ľudstvu porážku. Tento pocit nestability pochádza z hriechu. Boh nám však hovorí: „Neboj sa, lebo ja som s tebou!“ Aby sme si však mohli byť istí Božou prítomnosťou, musíme mať s Ním spoločenstvo. To znamená, žiť podľa Božích prikázaní, modliť sa a čítať Jeho Slovo. Jednoducho povedané: neochvejne plniť Božiu vôľu! Nebojme sa, veď všetci dobre vieme, že Pán má všetko pod kontrolou, že je s nami po všetky časy a na každom mieste. Takéto by malo byť naše mentálne nastavenie. Ježiš mal jedinečnú mentalitu: nikdy nerozmýšľal o porážke, zlyhaní alebo o slabostiach. – – Nezáleží na tom, aký bol tvoj život, akými skúsenosťami si prešiel! Jedna vec je istá: všetko sa obráti na tvoje dobro. Nepýtajme sa, „ako“, nechajme to na Neho! Zodpovednosť každého z nás je dôverovať Pánovi a držať sa Jeho Slova. Každý nech vyznáva: som silný v Pánovi, lebo radosť Pánova je mojou silou! Bol som vyvolený pre život v Kristovi. Toto je moje dedičstvo v Ňom.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás posilňuješ v Pánovi. Odpusť mi, že si ťažkám na veci, ktorými prechádzam. Napĺňaj ma Kristovým Duchom, ktorý dáva nádej v každej situácii. Amen.
Pieseň: ES 443
Autor: Bohuslav Beňuch


Ak nás premáhajú neprávosti, Ty nám odpúšťaš naše priestupky. Žalmy 65,4

Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal Svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo. Galatským 4,4-5


Židom 10,32-39 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica – Radvaň (ZvS)

nájdete nás aj na

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

vklad ako aj čerpanie finančných priestriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »