Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 03. 01. 2022

OTVORENÝ

Sobota, Nedeľa 10:30 – 15:00 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 2/2022, zverejnenej 11. 02. 2022, nastali zmeny v možnosti účasti na službách Božích a iných cirkevnozborových aktivitách.
Aktuálne sa služieb Božích a ďalších našich stretnutí môžu zúčastniť osoby v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19).
Kapacita bohoslužobných miestností môže byť zaplnená na 50%.
Z týchto dôvodov sme obnovili premávanie autobusového spoja na služby Božie,
ktorý pôjde od nedele 16. 01. 2022 opäť v obvyklých časoch.

Srdečne vás na služby Božie pozývame.

 Rozpis služieb Božích (SB):

Nedeľa 30. 01. 2022, 09.00 hod., SB na 4. nedeľu po Zjavení (aj online)
Nedeľa 06. 02. 2022, 09.00 hod., SB na 5. nedeľu po Zjavení (aj online)
Nedeľa 06. 02. 2022, 10.30 hod., SB na 5. nedeľu po Zjavení – Gôtovany
Nedeľa 13. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Deviatnik (aj online)
Nedeľa 13. 02. 2022, 14.00 hod., SB na nedeľu Deviatnik – Galovany
Nedeľa 20. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu po Deviatniku (aj online)
Nedeľa 20. 02. 2022, 10.30 hod., SB na nedeľu po Deviatniku – Gôtovany
Nedeľa 27. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Predpôstnu (aj online)

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

Nedeľa 30. 01. 2022, 09.00 hod., SB na 4. nedeľu po Zjavení
Nedeľa 06. 02. 2022, 09.00 hod., SB na 5. nedeľu po Zjavení
Nedeľa 13. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Deviatnik
Nedeľa 20. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu po Deviatniku
Nedeľa 27. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Predpôstnu

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
na tretiu nedeľu
po Zjavení

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 24.1.2022

Józua 8,1-29

1 Hospodin povedal Józuovi: Neboj sa a nestrachuj! Vezmi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vystúp do Aja. Ajhľa, dávam ti do rúk ajského kráľa i s jeho ľudom, mestom a krajinou. 2 Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koristi a dobytka sa môžete zmocniť. Priprav zálohu proti mestu za ním. 3 Józua sa vybral so všetkými bojovníkmi a vystúpil do Aja. Józua si vybral tridsaťtisíc udatných bojovníkov, v noci ich poslal 4 a prikázal im: Hľaďte! Vy budete zálohou proti mestu za ním, ale nebuďte veľmi ďaleko od mesta; všetci buďte pripravení! 5 Ja však a všetok ľud, ktorý je so mnou, priblížime sa k mestu, a keď vyjdú proti nám, utečieme pred nimi ako prvý raz. 6 Oni vyjdú za nami a my ich odrežeme od mesta. Lebo si povedia: Utekajú pred nami ako prvý raz. Budeme utekať pred nimi; 7 nato vy vyrazte zo zálohy, obsaďte mesto a Hospodin, váš Boh, vám ho dá do rúk. 8 Ale keď zaberiete mesto, podpáľte ho, konajte podľa slova Hospodinovho! Hľa, toto som vám prikázal. 9 Potom ich Józua vyslal a oni išli do zálohy a zostali medzi Bételom a Ajom západne od Aju. Józua však prenocoval tej noci medzi ľudom. 10 Včasráno prehliadol Józua ľud a tiahol so staršími Izraela na čele ľudu do Aja. 11 Všetci bojovníci s ním vystúpili, priblížili sa, prišli pred mesto a utáborili sa severne od Aja, takže medzi nimi a Ajom bolo údolie. 12 Potom vzal asi päťtisíc mužov a postavil ich do zálohy medzi Bételom a Ajom, na západ od mesta. 13 A ľud, celý tábor, čo bol severne od mesta, i zadný voj, postavili na západ od mesta. Józua zišiel v onú noc do údolia. 14 Keď to videl ajský kráľ, včasráno vyšli mužovia mesta, a to on a všetok jeho ľud, do boja proti Izraelu na určené miesto smerom k Arábe, ale nevedel, že proti nemu je pripravená záloha za mestom. 15 Józua a celý Izrael predstierali porážku pred nimi a utekali smerom na púšť. 16 Všetok ľud, ktorý bol v meste, bol zvolaný, aby ich prenasledovali; i prenasledovali Józuu a boli odrezaní od mesta. 17 V Aji a Bételi nezostal nikto, kto by nebol vyšiel prenasledovať Izrael. Nechali otvorené mesto a prenasledovali Izrael. 18 Hospodin riekol Józuovi: Kopiju, ktorú máš v ruke, napriam proti mestu Aju, lebo ti ho vydám do rúk. A Józua napriamil kopiju, ktorú mal v ruke, proti mestu. 19 Vtedy záloha vyrazila zo svojho miesta a bežala; keď napriamil ruku, vnikli do mesta, obsadili ho a hneď ho zapálili. 20 Keď sa ajskí mužovia obrátili, videli, ako dym z mesta stúpa k nebu, ale nemali možnosť utiecť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, sa obrátil proti svojim prenasledovateľom. 21 Keď Józua i celý Izrael videli, že záloha obsadila mesto, a že z mesta stúpa dym, obrátili sa a bili mužov z Aja. 22 Tamtí im vyšli z mesta oproti, takže tí z Aja dostali sa do prostriedku medzi Izraelcov; jedni z jednej, druhí z druhej strany ich bili tak, že neostal z nich nikto, kto by bol utiekol a zachránil sa. 23 Ajského kráľa zajali živého a priviedli k Józuovi. 24 Keď Izraelci pobili všetkých ajských obyvateľov na poli, na púšti, kam ich prenasledovali, a keď všetci až do posledného muža padli ostrím meča, vrátil sa celý Izrael do Aja a obyvateľstvo pobil ostrím meča. 25 Tých, čo v ten deň padli, mužov a žien, bolo spolu dvanásťtisíc; všetci boli z Aja. 26 Józua nestiahol ruku, ktorú držal vystretú s kopijou, kým na všetkých obyvateľoch ajských nevykonal kliatbu. 27 Len dobytka a koristi tohto mesta sa zmocnil Izrael podľa slova Hospodinovho, ako rozkázal Józuovi. 28 Potom Józua spálil Aj a urobil ho večným zboreniskom, pustatinou až podnes. 29 Ajského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe slnka rozkázal Józua zložiť jeho mŕtvolu zo stromu; potom ju hodili k mestskej bráne a nakopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až dodnes.


Prečo všemocný a milujúci Boh zničil toľko ľudských životov? Po prečítaní dnešného textu behá mráz po chrbte. Po Jerichu je úplne zničené ďalšie mesto – Aj, ktoré vydáva Hospodin do rúk Izraelitom, a to s príkazom vyhubiť všetkých obyvateľov, vrátane detí. Natíska sa otázka: prečo?Prečo Boh vyhnal toľké národy z kanaánskej krajiny? Je to skutočne milujúci Boh, ak dovolí zomierať aj deťom? S týmito otázkami sa neraz stretávame. Boh prísahou zasľúbil, že dá Abrahámovi krajinu Kanaán, a to s veľkým požehnaním. On pozná, aké neverné je srdce človeka, preto často varoval Izrael skrze Mojžiša a neskôr aj Józua: „Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť inými bohmi“. Pri putovaní púšťou – pod horou Sinaj, keď sa Mojžiš zdržal na hore, Izraeliti sa klaňali zlatému teľaťu. Boh vedel, že len čo by prešli cez Jordán, už by sa klaňali bôžikom iných národov. Je to kvôli tvrdosti a vzdorovitosti ľudského srdca. – – A srdce človeka sa dodnes nezmenilo. Preto Boh priniesol tú najväčšiu obeť: smrť Svojho Syna, Pána Ježiša. Vlastnou silou sa nedokážeme zbaviť hriechu a je ťažké odolať jeho zvodom. Preto bola táto najväčšia obeť kvôli záchrane človeka. Boh miloval Svoj ľud a chránil ho. Miluje aj nás a obetoval Svojho Syna preto, aby nás zachránil.
Modlitba: Svätý Bože, ďakujem Ti za Tvoju lásku prejavenú v obeti Pána Ježiša! Amen.
Pieseň: ES 641
Autor: Milan Bruncko


Keby som povedal: „Možno ma tma ukryje a noc moje svetlo obklopí,“ ani tma nie je dosť tmavá; noc Ti svieti ako deň. Žalm 139,11-12

Pri západe slnka k Nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Lukáš 4,40


Skutky apoštolov 16,9-15 •  Modlíme sa za: Bratislava – Petržalka (BaS)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »