Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 14. júna 2021 opäť prístupný pre verejnosť

Pondelok – Nedeľa: 10:00 -16:00 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

pozvanka

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, uvoľnenie pandemických opatrení nám umožnilo opäť sa stretávať na službách Božích v kostole.
Za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 15 m2) sa tak od 19. apríla môžu konať služby Božie.

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 80 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme spolu opäť zažili spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 11:00 hod. – záznam Služieb Božích 

nedeľa o 14:00 hod. – Nedeľná škola
Vyučovanie evanjelického náboženstva pre 1. – 9. ročníka ZŠ Svätý Kríž.
nedeľa o 14:30 hod. – Vysielanie pre katechuménov a konfirmandov.

nedeľa o 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka

streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
 na 1. slávnosť svätodušnú

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 25.9.2021

Hebrejom 7,11-28

11 Keby bola bývala možná dokonalosť prostredníctvom levítskeho kňazstva – veď skrze kňazstvo dostal ľud zákon – či by bolo bývalo treba ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchisedeka, a nebolo by stačilo pomenovať ho na spôsob Árona? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. 13 Veď Ten, o ktorom sa tu hovorí, patril k inému kmeňu, z ktorého nikto nemal dočinenia s oltárom. 14 Veď je všeobecne známe, že náš Pán pochádzal z Júdu – kmeňa, ktorému Mojžiš nehovoril nič o kňazoch. 15 A potom ešte omnoho zrejmejšie je to tým, že povstal iný kňaz, podobný Melchisedekovi, 16 ktorý sa ním nestal mocou nejakého zákona o telesnom pôvode, ale mocou neporušiteľného života. 17 Veď tak znie svedectvo o Ňom: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 18 Týmto sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné – 19 veď zákon nič neurobil dokonalým – ale prišla lepšia nádej, ktorou sa približujeme k Bohu. 20 A to sa nestalo bez prísahy – totiž tamtí stali sa kňazmi bez prísahy, 21 ale On s prísahou Toho, ktorý mu povedal: Prisahal Pán, a neoľutuje to: Ty si kňaz naveky – 22 natoľko sa Ježiš stal zárukou lepšej zmluvy. 23 Zatiaľ z tamtých stávali sa kňazmi mnohí, lebo im smrť prekazila zostať: 24 On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. 25 Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. 26 Takého veľkňaza sme aj potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí poddaných slabosti; ale slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje Syna, ktorý prešiel do večnej dokonalosti.


Náš nový Veľkňaz. Židia poznali dejiny svojho ľudu. Poznali Zákon a jeho ustanovenia. Bol im veľmi dobre známy príbeh stretnutia Abraháma s Melchisedekom, kráľom Sálema a kňazom najvyššieho Boha. Melchisedek, ako nám ho opisuje Písmo, bol ten, na koho nadväzoval kňazský systém v Starom Zákone, bol „vzorovým“ dokonalým kňazom, predobrazom Pána Ježiša Krista. Podľa ustanovení Zákona sa úrad veľkňaza prenášal medzi kňazmi, ktorí boli z rodu Léviho. Boli to teda kňazi z ľudí, ktorých Pán Boh Zákonom ustanovoval do úradu. Takto ustanovené kňazstvo bolo však nedokonalé, limitované človečinou. Preto, keď sa naplnil čas, ustanovil Hospodin dokonalého Veľkňaza, Svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Začali sa úplne nové veci, nový spôsob zbožnosti. Ježiš sa stal dokonalým Veľkňazom bez hriechu, ktorý nepotreboval prinášať obete na vlastné očistenie, ale mohol priniesť jedinú, dokonalú obeť za všetkých ľudí. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3,16). Tak sa stal garanciou našej spásy. Ak boli dovtedy potrebné prísahy, On sa stal Božím zasľúbením, prísahou nášho spasenia.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty si jediný kňaz, ktorého kňazstvo ostáva naveky a neprenáša sa na iného. Ďakujeme, lebo len Ty si dokonalý a dobrý. Odpusť, že sa tak málo sústreďujeme na Teba. Pripomínaj sa nám a meň nás, nech Ťa viac a viac poznávame, milujeme a poslúchame. Amen.
Pieseň: ES 149
Autor: Blanka a Ján Kostelní


Nechoďte za cudzími bohmi, aby ste im slúžili a klaňali sa im, nedráždite ma výtvorom svojich rúk. Jeremiáš 25,6

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. Skutky apoštolov 17,24-25


Rimanom 4,18-25 :: Modlíme sa za: Sása (Ho)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »