Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Dňa 28.01.2024 je Artikulárny kostol pre návštevníkov z technických príčin ZATVORENÝ
25.02.2024 nedeľa – 09:00 hod. Hlavné služby Božie vo Svätom Kríži (modlitebňa)

Pravidelné stretnutia: ŠTVRTOK 16:45 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Biblická hodina Piatok 16:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Detská besiedka a Konfirmačné vyučovanie

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

28.01.2024

je Artikulárny kostol pre návštevníkov

z TECHNICKÝCH PRÍČIN

ZATVORENÝ

Otváracie hodiny počas  sviatkov

01.01.2024 – ZATVORENÉ

02.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

03.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

04.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

05.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

06.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

07.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

otvorený od 02.01.2023 do 29.02.2024

v čase od 10.00 – do 14.30 hod.

V prípade vážneho záujmu mimo uvedených otváracích hodín

je potrebné kontaktovať pána farára na telefónne číslo 0918 927 383.

Najlepšie deň vopred.

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2024

V našom cirkevnom zbore bola na poslednom zasadnutí zborového konventu, ktorý sa konal 04. 02. 2024 schválená na rok 2024 výška cirkevného príspevku na 15 € za člena.

Údaje na zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2024:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
Názov príjemcu: CZ ECAV Svaty Kriz
Suma: 15 € (násobená počtom členov, 2 – 30, 3 – 45, …)
Informácie pre príjemcu: (meno (á), priezvisko a adresa): Adam Eva Rajský, Eden 1
Variabilný symbol: 2024

ĎAKUJEME

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 1.3.2024

MAREC
Heslo mesiaca: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet Ho tu — bol vzkriesený. Marek 16,6


Marek 10,32-45

32 Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať: 33 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, 34 budú sa mu vysmievať a pľuvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 35 Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame.“ 36 On sa ich však opýtal: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 37 Odpovedali mu: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 38 No on im povedal: „Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?“ 39 Oni odpovedali: „Môžeme.“ Nato Ježiš povedal: „Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. 40 Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené.“ 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. 43 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník, 44 a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“


Ako pozorne počúvame to, čo nám Ježiš rozpráva? Situácia určite aj pre nás veľmi známa, len si ju musíme povedať inak. Stáva sa, že Ježiš Kristus nám rozpráva, prihovára sa nám rôznymi spôsobmi a my ignorujeme Jeho pomoc, rady, poučenie, spasenie. To všetko prehliadame cez prsty a upíname sa len na veci, z ktorých máme rýchly zisk alebo úspech. Presne ako synovia Zebedeoví. Ježiš im rozpráva, pripravuje ich na blížiace sa udalosti – zrada a odsúdenie vodcami vo vlastnom národe, vydanie rímskej moci, zlé zaobchádzanie s Ním, smrť, až potom vzkriesenie. Ako na Ježišove slová reagujú synovia Zebedeoví? Vôbec im nedávajú váhu, ale pýtajú sa otázky, ktoré ich zaujímajú, pretože sa chcú ubezpečiť, že budú mať účasť na Jeho sláve. – – Milý brat a milá sestra, počúvaj pozorne! Maj uši nastavené pre Ježišove slová, pretože On nás uisťuje o vykúpení. Uisťuje neustále. A práve toto uistenie je pre nás v každej chvíli to najväčšie víťazstvo, najväčší zisk, najväčší úspech.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju múdrosť. Odpusť, že ju len zriedka počúvam a ešte menej poslúcham. Daj mi túžbu konať, čo sa Ti páči a prijímať Tvoje myšlienky za svoje. Amen.
Pieseň: ES 110
Autor: Zuzana Poničanová


Veď si mi pomáhal, v tôni Tvojich krídel môžem plesať. Žalm 63,8

Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Rimanom 8,31


Hebrejom 9,11-15 • Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (RiS)

nájdete nás aj na

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

vklad ako aj čerpanie finančných priestriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »